คุณจิระภา วงศ์มณีโรจน์
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

                  การ ปลุกจิตสำนึกและค่านิยมเยาวชนไทยให้ใช้ภาษาไทยถูกต้องเป็นหน้าที่ของครูไทย ทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด และปฏิบัติ