คุณสิริพร หวานชะเอม
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

            สอน ให้ง่าย ปรับใช้กับชีวิตประจำวัน สอดแทรกเนื้อหาคณิตศาสตร์ในกิจกรรมพื้นฐานของชีวิต กิน อยู่ ดู ฟัง อย่างพอเพียง เช่นการใช้จ่ายการออมเงิน บนพื้นฐานความพอเพียง