นางอรวรรณ ขุนชนะ
ครูโรงเรียนวัดพราหมณี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

หลักคิด

          แนวคิดหลักการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกระดับ เพื่อมุ่งให้เกิดความสมดุลในทุกด้านซึ่งจะต้องมีการวางแผนและดำเนินการตาม ขั้นตอน มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตจึงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้ งานที่ภูมิใจพร้อมภาพถ่าย 

  1. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

   

  2. กิจกรรมรักการอ่าน