คุณกฤษณา สง่าเมือง
ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

                    "หัวใจสำคัญ ของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์หาวิธีการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ป้องกัน แก้ปัญหา และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยะธรรม ให้แก่เยาวชน"