ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524