รศ.ทัศนีย์ ผลเนืองมา
ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  • นิเทศ ดูแล และถอดบทเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนโยธินบูรณะ และ โรงเรียนพราหมณี
  • เป็นวิทยากรอบรมเสริม เติมเต็มความรู้ 22 โรงเรียน
  • ดูแลด้านงบประมาณ และการเงิน