รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความรับผิดชอบ


ดูแลภาพรวมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลงพื้นที่ ติดตามผลการทำงาน 6 โรงเรียน โรงเรียนลาดชะโด โรงเรียนลาดบัวหลวง โรงเรียนจิระศาสตร์ โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม และ โรงเรียนวัดธาตุทอง จัดอบรม / เวทีเรียนรู้ ถอดบทเรียน ทำวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศ


ผลงานที่ผ่านมา


  • การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในระหว่าง ปี พ. ศ. 2543 – 2544
  • รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแบบพหุปัญญา ในปี พ.ศ. 2542
  • รูปแบบการจัดการศึกษาโดยพ่อแม่ ในปี พ.ศ. 2542
  • การพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบจัดประสบการณ์และความรู้สู่ความคิด (Outside in Method) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปี พ.ศ. 2550
  • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2552
  • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเมตาคอกนิชั่น ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในปี พ.ศ. 2552
  • การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษา / ดูแลนิสิตปริญญาตรี

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ