อ.ภาษิต ประมวลศิลป์ชัย
ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

บทบาท/ความรับผิดชอบ


  • นิเทศ ดูแล และถอดบทเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และโรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนพราหมณี
  • เป็นวิทยากรอบรมเสริม เติมเต็มความรู้ 22 โรงเรียน
  • ประสานงานเกี่ยวกับการประเมินผล การจัดกิจกรรมโครงการ และการจัดทำฐานข้อมูล