คุณชื่นจิต กล้าแข็ง
กรรมการ ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ