คุณสุพจน์ ซาเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นาสุพจน์ซาเหลา

เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2500 ปีวอก

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนบ้านชมสะอาด(ชมสะอาดวิทยานุกูล)

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ม.ศ.3-ม.ศ.5) จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ระบบการบริหารโรงเรียนโพนทองวิทยายน

เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน

ของ ผอ.สุพจน์ ซาเหลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน

**************************

ได้ดำเนินการตามวิธีการและกระบวนการที่เรียกว่า การบริหารแบบ“คุณทราบดี : KUNSAPDEE”ซึ่งเป็นหลักการบริหารจัดการในเชิงคุณภาพ (PDCA) ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้

 
 

ผู้บริหาร

Knowledge : ผู้บริหารมีความรู้ทฤษฎีและหลักการบริหารมีภาวะ

 ผู้นำ  เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรู้จักคุณค่าที่ทีมงานต้องการ

 มีความรู้มุมกว้าง

Understand :เข้าใจบริบท ระบบ  โครงสร้างกระบวนการและ

 วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนเป็นอย่างดี  เข้าใจ

 พื้นฐานปัญหาความจำเป็นของโรงเรียน

Nature :เรียนรู้ธรรมชาติของบุคคล  โดยนำเอาวินัยเชิงบวกมาใช้

 พัฒนา อุปนิสัย ทัศนคติ ความสัมพันธ์  แรงจูงใจและการ สื่อสาร   

Knowledge : รู้ทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมาย การจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ เรื่องภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยเฉพาะ การจัดกระบวนการเรียนรู้  รู้บทบาทหน้าที่และรู้รายละเอียดของงานทั้งของตนและเพื่อร่วมงาน   

Understand :เข้าใจหลักจิตวิทยาวัยรุ่น หลักการสอนที่ทันสมัยที่   

สอดคล้องมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระ เข้าใจความคิดเชิงยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน์

Nature :  ตระหนักว่าความเข้าใจที่แท้จริงเกิดจากความคิดใคร่ครวญทำความเข้าใจจากประสบการณ์ของตนเอง และทุกคนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน