คุณสุพรม เอกวงษา
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ