คุณกมลวรรณ วรรณบุญเรือง
ครูจ้างสอน โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจ


รู้สึกประทับใจบุคลากรทุกคนที่ส่งเสริมให้รู้จักการเรียนรู้โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการ  ถอดบทเรียนเรื่องเล่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเป็นผลงานที่ตนเอง  ไม่เคยรู้เลยก่อนว่าสิ่งที่ทำเป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขและเป็นหลักง่าย ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่เราจะสอดแทรกเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น