คุณกฤษณา ปัญญาสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจของครูที่มีต่อศิษย์


  ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้านางกฤษณา  ปัญญาสุขได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 26 คน สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมและวิชาสุขศึกษา  ข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา เรื่องหน้าที่พลเมืองที่ดีที่มีต่อครอบครัว,ชุมชน ,สังคม,ประเทศชาติ ยกตัวอย่างพระจริยวัตรของในหลวงมาเล่าให้นักเรียนฟัง  ทั้งที่ท่านปฏิบัติต่อพระชนนี,  พระพี่นาง,ครอบครัวและประชาชนชาวไทยแล้วให้นักเรียนได้ร่วมคิดการกระทำความดีเพื่อถวายพระองค์  นักเรียนได้ข้อสรุปทุกคนว่า จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่  ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณร่วมถึงพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ต่อมาได้สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยมีคุณธรรมด้านการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ  สามัคคี  โดยเฉพาะการช่วยเหลือครูยกของ ดูแลห้องเรียน ทำความสะอาด การแสดงกิริยามารยาทเรียบร้อยดีขึ้น  ครูมีความภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติต่อตัวครูและประทับใจต่อศิษย์ทุกคน