คุณพรทิพา พงศ์พนขันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


  การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้บุตรสาวของข้าพเจ้าคือเด็กหญิงกนกวรรณ  พงศ์พนขันธ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บุตรสาวของข้าพเจ้าเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีหลายปีก่อนเป็นคนขี้งอน  โกรธง่าย เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ช่วยเหลือตนเอง เพราะคุณพ่อและพี่เลี้ยงเอาใจ แต่เมื่อได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจุบันเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส  มีเหตุผล ชอบช่วยเหลือผู้อื่น  มีเมตตา  มีมนุษยสัมพันธ์และเสียสละ  ตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน  ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าชั้นเรียนทำให้ข้าพเจ้าภูมิใจมากและประทับใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­