คุณพัชราภา ปะทะธง
ครูโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


  หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ทุกระดับสามารถนำไป ปฏิบัติได้ ตั้งแต่ครอบครัว  โรงเรียน  ทำให้ทุกคนอยู่อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง สามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงทำข้าพเจ้าได้มีความประทับใจ ที่คนไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีอู่ข้าว อู่น้ำ คนไทยมีน้ำใจเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ คอยดูแลช่วยเหลือจุนเจือกัน เกิดความประทับใจต่อผู้พบเห็น และสุดท้ายแล้วเรามีพ่อหลวงคนเดียวกัน ซึ่งเป็นที่เคารพและยกย่องของปวงชนชาวไทย ไม่ว่าชนชาติใดที่มาเมืองไทย ก็สามารถรับรู้ถึงความอบอุ่น ความห่วงใย และความมีเมตตาของพระองค์ที่มอบให้พสกนิกรชาวไทย จึงทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย  เศรษฐกิจพอเพียงยังได้ปรับเปลี่ยนนิสัยของข้าพเจ้าในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย ได้สอนนักเรียนให้รู้จักการออมเงิน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกอย่างที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจในตัวของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจามเทวีซึ่งได้เรียนรู้ในการปลูกผักปลูกข้าว ได้ช่วยกันดูแลผลผลิตของตนเอง จนกระทั่งได้นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหาร นักเรียนมีความสุขมีรอยยิ้ม  ความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนอกกายแต่อย่างใดเลยแต่ความสุขที่แท้จริงของคนเรากลับอยู่ที่ใจของเราเองถ้าใจเรามีความสุขแล้วใจเราที่มีความสุขนั้นก็จะส่งผลทำกายของเรามีความสุขไปด้วย ซึ่งความสุขความสงบเหล่านี้ข้าพเจ้าก็ได้รับมาจากตอนที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาสอนในโรงเรียนเทศบาลจามเทวีซึ้งเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับตัวข้าพเจ้ามากเลยค่ะ