คุณพิมพ์วลัญช์ มาบุญมี
นศ.ฝึกประสบการณ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

เรื่องราวความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


               ความประทับใจของข้าพเจ้า นิยามได้ว่า “สวรรค์บนดิน” เกิดขึ้นที่ตา (พอ) ประทับที่ (ใจ) “ใจพอ”  ความดี+ความสุขืไม่ใช่ภาวะในอุดมคติ เพราะมีนะที่แห่งนี้