คุณรัตนาภรณ์ ริยะป่า
ครูโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจ


  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่ทุกระดับสามารถนำมาปฏิบัติได้ การทำให้เกิดการรู้จักพอเพียง เริ่มจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น กิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่วิธีการหว่าน การถอนต้นกล้า การปลูก การดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของข้าวทุกเมล็ด จนนำไปปู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหาร นักเรียนโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกินอาหารให้หมดจาน ซึ่งไม่ได้มาจากการบังคับแต่ได้จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม