คุณศิริพร คำปวน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


  ประทับใจการจัดการสอน Open class ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนิทรรศการตลาดนัดความรู้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน เรื่อง “พลังเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 10 กันยายน 2555  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พืชผักรักษ์ไทย เวลา 1 ชั่วโมง โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเลือกอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนเลือกปลูกพืชผักในท้องถิ่นตามฤดูกาลจากเครื่องมือคิด Place  mats โดยนำหลักคิด ปศพพ. มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ (ครูใช้คำถามกระตุ้นคิดให้นักเรียนตอบ) จากการสะท้อนผลหลังการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ นักเรียนได้นำหลักคิด ปศพพ.ผ่านการนำเสนอ Place  mats มาประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุมเป็นกระบวนการ เครื่องมือคิด Place  mats เป็นเครื่องมือที่ได้ระดมความคิดร่วมกันจากนักเรียนทุกคน สรุปมาเป็นความคิดของกลุ่ม การสอน Open class ได้นำเครื่องมือคิด Place  matsซึ่งบางโรงเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรม เปิดชั้นเรียนในวันนั้นยังไม่รู้จักและไม่เคยใช้จัดกิจกรรมการสอน  จึงมีความประทับใจที่เราได้เป็นผู้แบ่งปันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน