คุณอัมรา วงค์กุลบริรักษ์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


 ข้าพเจ้านางสาวอัมรา วงค์กุลบริรักษ์ เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เกิดมาภายใต้ผืนฟ้าและเติบโตมาบนผืนแผ่นดินไทยที่เป็นพื้นดินที่เต็มไปด้วยรอยพระบาท ไม่มีพื้นที่ใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่เคยเสด็จไปเยือน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ต่อพสกนิกรชาวไทย พระราชกรณีกิจต่างๆ ที่ทรงงานและหลักแนวคิดต่างๆ ที่ทรงพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยได้ใช้ในการดำเนินชีวิต 

  ข้าพเจ้าได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยอาชีพแม่พิมพ์ของชาติและข้าของแผ่นดินที่ได้นำหลักคิด มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประเทศชาติพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์และคนรอบข้าง

  ข้าพเจ้าประทับใจในหลักคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำให้ข้าพเจ้าและพสกนิกรชาวไทยมีหัวใจพอเพียงตามเบื้องพระยุคลบาท