เด็กหญิงปิยะธิดา คำฟู
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน ภาคเหนือตอนบน
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่อย่างพอเพียงอย่างโรงเรียนเรายกตัวอย่าง เช่น การปลูกผักต่าง ๆ การเลี้ยงปลา การใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้นและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและฉันจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ด้วย