คุณมลิวรรณ วงค์งาม
ครูโรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


                ข้าพเจ้านางมลิวรรณ วงค์งาม ประทับใจในเรื่องของคณะครูโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ที่ให้ความร่วมมือในการลงทำนากับนักเรียนคอยสอนนักเรียนให้มีความรู้ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง คณะครูก็ได้ลงมือทำนา บางคนก็ไม่เคยลงทำนาก็ได้มาลงมือทำนาจริง เด็กนักเรียนเห็นตัวอย่างจากคณะครูก้อยากที่จะลองทำตาม โดยเฉพาะครูประสาน วงค์ฝั้น ครูวิภา บุญส่ง ที่ได้ลงทำนาพาเด็กนักเรียนประจำชั้นลงทำนา ให้ความรู้กับเด็กสอนเด็กถอนกล้า ปลูกข้าว เด็กๆ ก็ได้ความรู้ สนุกสนาน และข้าพเจ้าก็ได้ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน  การใช้จ่ายก็ประหยัดขึ้น มีการวางแผนก่อนจะตัดสินใจซื้อ เลือกซื้อในสิ่งที่จำเป็น และมีการออมมากขึ้น