นิภารัตน์ เขียดสุข
นักเรียน โรงเรียนไทรงาม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ