พิเชษฐ์ เบญจมาศ
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ