รสริน ดินซุด
นักเรียน โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ