รัชนี ทองเงิน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ