รัตนา แซะอาหลี
นักเรียน โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ