สมาด มินขาว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ