อุมัร แซะอาหลี
นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ