กัญญาณัฐ จันทร์คง
นักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ