ถนอมสุข ผิวเหลือง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกพยอม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ