พิเชษฐ์ เบญจมาศ
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สตูล ปี 2
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง