ทรงโฉม ขุนละออง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกประดู่
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ