กาญจนา ตั้งคำ
ครู โรงเรียนไทรงาม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ