คุณพิสิษฐ์สรรค์ ศรีปรีชาพัฒนะ
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาแล้ว
เศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้สู่กิจกรรมต่างๆ
เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวของนักเรียนที่สูงกว่ามาตรฐาน
การแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสารเสพติดในโรงเรียน (สถานศึกษาสีขาว)
จนเกิดผลที่ดีต่อนักเรียน ครู และสถานศึกษา”