นางสาวอภิสรา เกตุนุติ
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

                         

นางสาวอภิสรา เกตุนุติสมาชิกชุมนุมจิตประภัสสร ผู้สานต่อกิจกรรมกระดาษหน้าที่ 3 เพื่อผู้พิการทางสายตา ด้วยการขอรับบริจาคกระดาษใช้แล้วทั้งสองหน้าและหน้าเดียว ส่วนที่เป็นกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว สมาชิกในชุมนุมจะช่วยกันนำมาเย็บเข้าเล่มใหม่เป็นสมุดเล่มเล็ก บริจาคต่อไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่วนที่เป็นกระดาษใช้แล้วทั้งสองหน้า จะนำมาทำเป็นหนังสืออักษรเบรลล์

เธอเล่าถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมว่า “มีรุ่นพี่นำวิดีทัศน์มาให้น้องในชุมนุมฯ ดู ภาพที่เห็นคือ น้องๆ ตาบอดที่ได้รับความช่วยเหลือมีรอยยิ้ม เขามีความสุขพอหนูเห็นอย่างนั้นก็มีความสุขไปกับเขาด้วย เหมือนเราได้สร้างความสุขให้กับคนอื่น ซึ่งเราก็ได้ความสุขนั้นกลับมาให้ตัวเอง”

                       


อภิสรามองว่าการทำกิจกรรมดังกล่าว เป็นการ “สร้างภูมิคุ้มกัน” เพราะเป็นการฝึกบริหารเวลาส่วนตัว ทำให้รู้จักการวางแผนที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ถ้าอยากเรียนให้ดี และอยากทำกิจกรรม ก็ต้องจัดแบ่งให้เหมาะสม ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และทำให้มีความรู้ และทักษะเพิ่มขึ้น เช่น การทำอักษรเบรลล์ หรือเปเปอร์มาเช่ ส่วนเรื่องคุณธรรมก็ได้เรียนรู้จากการเสียสละ จากการฝึกการ “ให้” กับผู้อื่น และทำให้ได้เรื่องของความสามัคคี เพราะในการทำงาน การทำกิจกรรมทุกอย่างต้องทำกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีความสามัคคีกันในกลุ่ม งานจึงจะออกมาสมบูรณ์ ในการทำอักษรเบรลล์ ยังช่วยฝึกสมาธิได้มาก จากการที่ต้องฝึกเขียนจากขวาไปซ้าย และยังต้องกลับตัวอักษรอีกด้วย ถ้าหากขาดสมาธิหรือความอดทน งานก็จะไม่สำเร็จ