คุณศาสตรา พรมอารักษ์
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“เมื่อเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานแล้ว
ทำให้การเก็บตัวอย่างสัตว์ (ซึ่งเป็นภาระงานหนึ่งของนักเรียนในชั่วโมงเรียน)
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรวบรวมตัวอย่างสัตว์ที่หลากหลาย สมบูรณ์
เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการจัดการเรียนรู้ต่อไปอีกหลายปี
โดยที่ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ชนิดนั้นเพิ่มอีก นอกจากนั้นยังสามารถนำมาจัดแสดงให้นักเรียนอื่นๆ
หรือผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของโรงเรียน”