คุณจิรธัช อรุณรัตน์
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด
หรือขั้นตอนการวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ
ให้สำเร็จลุล่วง บังเกิดผลดีในทุกๆ ด้าน ป้องกันการผิดพลาด ล้มเหลว
ด้วยความรู้ ความสามารถ และสถานะของแต่ละบุคคล ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง”