คุณกรุณา จันทร์งาม
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด
เป็นแนวทางในการจัดสรรเวลาในการทำงาน
การเลือกปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
รวมถึงการจัดสรรเวลาในการทำงานให้เหมาะสมกับเวลาที่ให้กับการจัดการเรื่องส่วนตัว”