คุณวัฒนา เมืองงาม
ครู
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“สิ่งหนึ่งที่พบจากนักเรียนจำนวนหนึ่งหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การคิดในเชิงบวก การมีน้ำอดน้ำทน เพราะครูจะเน้นการสอนนักเรียน ให้ต้องลงมือปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่า”