อ.สมชัย จำปาเทศ
รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย