ศรีวารินทร์ สารศรี
ที่ปรึกษาโครงการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"


มูลนิธิสยามกัมมาจล:อาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนรักษ์โลก-ห้างฉัตรวิทยา เชื่อมชุมชน:ปลูกใจรักษ์โลก

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เวทีการเรียนรู้
"สรุปบทเรียนการทำโครงการ เสริมเทคนิคการระดมทรัพยากรในชุมชน"
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556 ณ สายธารรีสอร์ท จ. ชลบุรี
อาจารย์ ศรีวารินทร์ สารศรี
ที่ปรึกษา กลุ่มเยาวชนรักษ์โลก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา