อนุพงษ์ แตงสอน
นักประสานงานชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ