เสาวลักษณ์ รูปขาว
แกนนำเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน