นางสาวรัตนติกา เพชรทองมา
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วทบ.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วทม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

- ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย (2552-ปัจจุบัน)
- ทีมบรรณาธิการ การสัมมนา สมัชชาป่าชุมชน ครั้งที่ 1 RECOFTC (2552)
- ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนสนับสนุนกิจกรรมชุมชน จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี (2551-2552)
- เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำแนวเชื่อมต่อเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2551)
- เจ้าหน้าที่โครงการ South China Sea UNEP/GEF พื้นที่สาธิตหมู่เกาะช้าง (2545-2550)

 

ประสบการณ์อื่นๆ

- ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนและเยาวชนในการติดตามฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ชุมชนเปร็ดใน จ.ตราด (ปัจจุบัน)
- ทีมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดการทรัพยากร และถอดบทเรียนเยาวชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน (2553-ปัจจุบัน)
- มีความชำนาญเฉพาะด้าน ในด้าน  การสำรวจวิจัยทางด้านระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, งานเยาวชนกับ  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาชุมชน  และการศึกษาและประเมินชุมชนอย่างมีส่วนร่วม