นางสาวยุพเรศ เวชกิจ
เเกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน