คุณพันธ์สิริ วินิจจะกูล
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2529-2538 : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ / กรมวิเทศสหการ  
  • 2538-2540:  Economic Specialist  / สถานทูตอเมริกัน 
  • 2540-2545: Programme Coordinator / Danish Cooperation on Environment and Development (DANCED) 
  • 2546-2547: Development Assistance Specialist / USAID 
  • 2547-2553: Programme Manager, Environment Unit / UNDP Thailand 
  • 2553-ปัจจุบัน: Country Director / WWF 

 

ความเชี่ยวชาญ

  • วิเคราะห์โครงการ บริหารจัดการโครงการ ประเมินและติดตามโครงการ ประสานงานภาครัฐและเอกชนในการระดมทุนสนับสนุนโครงการ
  • นำเสนอแนวคิดต่างๆเพื่อผลักดันการตอบแทนคุณระบบนิเวศ