นางสาวลัดดา วิไลศรี
ผู้จัดการฝ่ายจัดการความรู้และสื่อสาร โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การศึกษา

- ปริญญาตรี วทบ. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท วทม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย (2549-ปัจจุบัน)
- หัวหน้าโครงการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ พื้นที่บ้านทะเลนอก จ.ระนอง มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (2548)
- หัวหน้าโครงการชุมชนร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านทะเลนอก จ.ระนอง มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (2546-2548)
- เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (2546)
- นักวิชาการอุตสาหกรรม โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545)
- อาสาสมัครมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (2544-2545)

ประสบการณ์อื่นๆ

- ผู้ประสานงานการมอบรางวัลสนับสนุนชุมชนดูแลรักษาป่า (ป่างามน้ำใส ร่วมใจรักษ์) มูลนิธิกองทุนไทย (2549-ปัจจุบัน)
- ทีมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดการทรัพยากร และถอดบทเรียนเยาวชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน (2553-ปัจจุบัน)
- มีความชำนาญเฉพาะด้าน ในด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม, งานสิ่งแวดล้อมศึกษา และการบริหารกิจกรรมอาสาสมัคร