นายพูนสิน ศรีสังคม
ผู้ประสานงานแผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF SGP)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์ทำงาน

เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน  บริหารงานก่อสร้าง ท่าเรือ สนามบิน  อาคาร  องค์กรพัฒนาเอกชนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม