จุรีรัตน์ ติวรรณะ
เลขานุการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน