นายกรรชิต สุขใจมิตร
หัวหน้าโครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การศึกษา   รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2522)


งานปัจจุบัน ผู้อำนวยการ มูลนิธิกองทุนไทย

 

ประสบการณ์ทำงาน 

2543 – ปัจจุบัน 
ผู้อำนวยการ  มูลนิธิกองทุนไทยกรุงเทพมหานคร
2540 – 2543 
ผู้อำนวยการ  ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร
2534 – 2540 
ผู้จัดการ  มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET Foundation) จังหวัดสุรินทร์
2532 – 2534 
ผู้ช่วยผู้จัดการ (ฝ่ายสนาม)  มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์
2528 – 2532 
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม  มูลนิธิพัฒนาอีสานจังหวัดสุรินทร์
2525 – 2528 
ผู้ประสานงานสนาม  โครงการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ (NET Project)  หน่วยอาสาสมัครแคนาดา (CUSO) จังหวัดสุรินทร์
2523 – 2525 
ผู้ประสานงาน  โครงการชาวเขา  มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม จังหวัดเชียงราย
2522 – 2523 
ผู้ช่วยนักวิจัย  สถาบันวิจัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประสบการณ์อื่นๆ

2553 – ปัจจุบัน 
กรรมการ  มูลนิธิหัวใจอาสา / กรุงเทพมหานคร / ทำหน้าที่ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา
2550 – 2554 
กรรมการกำกับทิศ  แผนงานส่งเสริมสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2550 – 2551 
อนุกรรมการส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2548 – 2551 
อนุกรรมการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร
2548 – 2551 
คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ  เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2549, 2550  และ 2551 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2544 – 2548 
อนุกรรมการพิจารณาโครงการ  กองทุนสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2541 – ปัจจุบัน 
กรรมการพิจารณาโครงการ  โครงการขนาดเล็ก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Small Grant Project / Global Environment Facilities / GEF-SGP)
2540 – ปัจจุบัน 
ประธานบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม / จังหวัดสุรินทร์
2540 – 2542 
กรรมการ  มูลนิธิพัฒนาอีสาน / จังหวัดสุรินทร์
2538 – 2540 
กรรมการ  มูลนิธิพิพิธประชานาถ / จังหวัดสุรินทร์
2537 – 2544 
กรรมการ  มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม / กรุงเทพมหานคร
2537 – 2538 
ประธาน  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
2534 – 2540 
กรรมการ  โครงการป่าชุมชน / จังหวัดสุรินทร์
2532 – 2538 
กรรมการ  คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

­